Tar Helyi Választási Bizottsági ülés meghívó

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=2480

Tar Helyi Választási Bizottság 2019. IX. 6-i határozati

Tar Helyi Választási Bizottság 4/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 5/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 6/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 7/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 8/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 9/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 10/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 11/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 12/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 13/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 14/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 15/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 16/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 17/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 18/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 19/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 20/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 21/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 22/2019. (IX.6.) HVB sz. határozata

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=2459

Tar Helyi Választási Bizottság 2019. VIII. 28-i ülésének határozatai

TarHelyi Választási Bizottság 1/2019.(VIII.28.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 2/2019.(VIII.28.) HVB sz. határozata

Tar Helyi Választási Bizottság 3/2019. (VIII.28.) HVB sz. határozata

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=2444

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet a fenntartásában lévő Tari Örökzöld Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű, közalkalmazott jogviszony.

A vezetői megbízás határozott időre 5 évre: 2019. november 21.- 2024. november 20.-ig  szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, Tari Örökzöld Óvoda 3073 Tar, Szondy György út 156.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényes feladatok:

Óvodavezetői tevékenység. Ellátja a valamennyi jogszabály által az intézmény vezetőjének feladatköréhez tartozó intézményvezetői feladatokat. Irányítja és vezeti a Tari Örökzöld Óvodát. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény dolgozói felett és betartatja, betartja közvetlenül a Képviselő-testület döntéseit továbbá a polgármester döntésit. Kinevezése szerint óvodapedagógusi feladatokat is ellát, melyhez kapcsolódóan magasabb vezetői megbízással látja el az intézményvezetői feladatokat. Részt vesz a munkakörét érintő költségvetés tervezési munkáinak menetében, a munkakörét érintő előirányzat tervezéséhez szükséges adatokat beszerzi, egyezteti az érintett ügyintézővel, előkészíti az indokolást, és javaslatot tesz a szükséges előirányzatokra. Részt vesz a költségvetési rendelet-tervezet és rendelet-módosítások elkészítésében. Kötelessége az intézmény költséghatékony gazdálkodásának biztosítása. Folyamatosan figyelemmel kíséri a dolgozók munkáját, szakmai segítséget nyújt feléjük. Az intézményre vonatkozó statisztikai jelentéseket elkészíti. Valamennyi az intézmény működéséhez szükséges szabályzatot és a jogszabályok által előírt dokumentumokat előkészíti (kiemelten a nemzeti köznevelési törvényben, az ÁHT-ban és Ávr-ben meghatározottakat). Folyamatosan kapcsolatot tart az intézményi ellátásban részesülő gyermekek szüleivel (hozzátartozóival), a lakosokkal. Betartja és elvégzi a Tar Község Önkormányzata és a Tari Örökzöld Óvoda között létrejött feladatellátási szerződésben foglaltakat.

 Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és apedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendeletbenmeghatározottak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább 5 év szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • Büntetlen előélet
 • Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • A pályázat zárt, vagy nyílt képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozat.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Alap szintű MS Windows NT/2000/XP

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű Kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelésekkel.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, a benyújtott pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. november 21.-étől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turopoli Zsolt polgármester nyújt, a 06-32-470-777-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének címére történő megküldésével (3073 Tar Szondy György út 92.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130/2019.(VIII.27.), valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.
 • Személyesen: Turopoli Zsolt polgármester, Nógrád megye, 3073 Tar Szondy György út 92.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejárta után bizottsági meghallgatás. Javaslat kialakítását követően képviselő-testületi döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A KÖZIGÁLLÁS Internetes Portálon – 2019. szeptember 06.-ig
 • az Oktatási és Kulturális Közlönyben –  2019. szeptember 06-ig,
 • Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége hirdetőtábláján –2019. szeptember 06-ig.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarkozseg.hu honlapon szerezhet.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=2439

Választási T á j é k o z t a t ó

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2019. október 13-án megtartandó helyi önkormányzati képviselő és polgármester választáson,
valamint a nemzetiségi önkormányzati választáson indulni szándékozók részére az ajánlóívek kiadására legkorábban 2019. augusztus 24-étől (szombat) van lehetőség.

A HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

2019. augusztus 24-én (szombaton) 8.00-16.00 óráig
az ajánlóívek kiadása céljából ügyeletet tart

3064 Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén

Szurdokpüspöki, Béke utca 3.
Hívható telefonszámok: 06-32-473-5

06-20-250-24-58

 

Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Alsótoldi-Kozárdi Kirendeltségén

3069 Alsótold, Szabadság út 6.

Hívható telefonszámok: 06-32-380-001

06- 70-33-72-572

 

Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségén

3073 Tar, Szondy György út 92.

Hívható telefonszámok: 06-32-470-777

06/70/419-71-98

Az ügyeletet tartó HVI tagok 12.00-13.00 óra között ebédidőt tartanak.

 

 Molnárné dr. Kontra Bernadett jegyző

 HVI vezető

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=2429

Választási hirdetmény


Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=2423

Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása 2019.

 

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=2406

Megváltozott a Háziorvosi szolgálat rendelési ideje

Háziorvosi szolgálat

Dr. Román Kinga háziorvos

Rendelés ideje

Hétfő: 08.00–13.00 és 13.00–16.00
Kedd: 13.00–16.00 (Kedden délelőtt a Doktornő Mátraszőlősön rendel!)
Szerda: 08.00–12.00
Csütörtök: 08.00–10.00 és 13.00–16.00
Péntek: 08.00–12.00

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=2255

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda pályázati felhívásai

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019.  II. félévre vonatkozóan ismét meghirdette 2019. március 14.- től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását.

A felhívás keretében a 2019-es tavaszi félévre (2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) biztosít a Program tanulói és mentori ösztöndíjat a sikeres pályázók számára.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program – az EFOP-3.1.4-15-2015-00001 és a Versenyképes Magyarország Operatív Program -VEKOP-7.3.1-17-2017-00001 projekttel egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását. Ennek egyik eszközeként a sérülékeny társadalmi csoportokhoz tartozó tanulók iskolai sikerességének szakmai- tartalmi fejlesztéssel és a hátrányokat közvetlenül kompenzáló tevékenységekkel történő támogatást fogalmazta meg.

Az „Út a középiskolába” alprogram célja, a résztvevő tanulók felkészítése, az érettségit adó középiskolákban való továbbtanulásra.  Az „Út az érettségihez” alprogram célja, a résztvevő tanulók támogatása, a középiskola sikeres befejezése érdekében és a felsőoktatásba való bekerülés elősegítése.Várjuk mindazon iskolák jelentkezését, akik részt kívánnak venni az „Útravaló Ösztöndíjprogram” két alprogramjában – az „Út a középiskolába” vagy az „Út az érettségihez” alprogramban.

A pályázat ösztöndíjat és mentori támogatást nyújt a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére. A tanulókat kiegészítő ösztöndíjjal szeretnénk motiválni. A program a mentoroknak ösztöndíjat és szakmai háttértámogatást biztosít.

A jelentkezési felhívás és a hozzátartozó Útmutató az EMET honlapján megtalálható.

További információk:

www.ukir.emet.gov.hu

www.emet.gov.hu

VEKOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13

EFOP II. félév jelentkezési felhívás_2019.03.13 (003)

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=2213

Tájékoztatás a fúrt kutak engedélyezésével kapcsolatban

Az Országgyűlés 2018. december 12-ei ülésnapján elfogadta az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXI. törvényt, amely módosítottaa vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, amely a kutak bejelentésének türelmi idejét 2020. december 31-igkitolja. A türelmi idő meghosszabbítása a házi vízigényt kielégítő és a mezőgazdasági öntözési célú kutakra egyaránt vonatkozik.

A döntés értelmében, amíg az eljárásrendet tisztázó jogszabály nem jelenik meg, addig a tulajdonosoknak semmilyen kötelezettsége nincs. Az eljárási rendet várhatóan a jövő tavaszi parlamenti ülésszakban határozzák meg.

Szurdokpüspöki, 2019. január 2.

                                                      Molnárné dr. Kontra Bernadett

                                                                        jegyző

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=2110

Megszakítás