PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet a fenntartásában lévő Tari Örökzöld Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazott jogviszony időtartama: határozatlan idejű, közalkalmazott jogviszony.

A vezetői megbízás határozott időre 5 évre: 2019. november 21.- 2024. november 20.-ig  szól.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Nógrád megye, Tari Örökzöld Óvoda 3073 Tar, Szondy György út 156.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényes feladatok:

Óvodavezetői tevékenység. Ellátja a valamennyi jogszabály által az intézmény vezetőjének feladatköréhez tartozó intézményvezetői feladatokat. Irányítja és vezeti a Tari Örökzöld Óvodát. Munkáltatói jogkört gyakorol az intézmény dolgozói felett és betartatja, betartja közvetlenül a Képviselő-testület döntéseit továbbá a polgármester döntésit. Kinevezése szerint óvodapedagógusi feladatokat is ellát, melyhez kapcsolódóan magasabb vezetői megbízással látja el az intézményvezetői feladatokat. Részt vesz a munkakörét érintő költségvetés tervezési munkáinak menetében, a munkakörét érintő előirányzat tervezéséhez szükséges adatokat beszerzi, egyezteti az érintett ügyintézővel, előkészíti az indokolást, és javaslatot tesz a szükséges előirányzatokra. Részt vesz a költségvetési rendelet-tervezet és rendelet-módosítások elkészítésében. Kötelessége az intézmény költséghatékony gazdálkodásának biztosítása. Folyamatosan figyelemmel kíséri a dolgozók munkáját, szakmai segítséget nyújt feléjük. Az intézményre vonatkozó statisztikai jelentéseket elkészíti. Valamennyi az intézmény működéséhez szükséges szabályzatot és a jogszabályok által előírt dokumentumokat előkészíti (kiemelten a nemzeti köznevelési törvényben, az ÁHT-ban és Ávr-ben meghatározottakat). Folyamatosan kapcsolatot tart az intézményi ellátásban részesülő gyermekek szüleivel (hozzátartozóival), a lakosokkal. Betartja és elvégzi a Tar Község Önkormányzata és a Tari Örökzöld Óvoda között létrejött feladatellátási szerződésben foglaltakat.

 Illetmény és juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és apedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.rendeletbenmeghatározottak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, Óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • Legalább 5 év szakmai tapasztalat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat.
 • Magyar állampolgárság
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • Büntetlen előélet
 • Annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • A pályázat zárt, vagy nyílt képviselő-testületi ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozó nyilatkozat.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41.§ szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Alap szintű MS Windows NT/2000/XP

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű Kapcsolatteremtő, kommunikációs és irányító készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó részletes szakmai önéletrajza,
 • Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás alatt
 • Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelésekkel.
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik, a benyújtott pályázat tartalma közölhető harmadik személlyel
 • A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz.

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2019. november 21.-étől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turopoli Zsolt polgármester nyújt, a 06-32-470-777-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Tar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének címére történő megküldésével (3073 Tar Szondy György út 92.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 130/2019.(VIII.27.), valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.
 • Személyesen: Turopoli Zsolt polgármester, Nógrád megye, 3073 Tar Szondy György út 92.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejárta után bizottsági meghallgatás. Javaslat kialakítását követően képviselő-testületi döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • A KÖZIGÁLLÁS Internetes Portálon – 2019. szeptember 06.-ig
 • az Oktatási és Kulturális Közlönyben –  2019. szeptember 06-ig,
 • Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltsége hirdetőtábláján –2019. szeptember 06-ig.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarkozseg.hu honlapon szerezhet.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=2439

Megszakítás