Bemutatkozás

Bemutatkozás

 

„A kisgyermek fejlődésének szabadsága nem azt jelenti,

hogy  egyszerűen magukra hagyjuk, hanem, hogy

segítő szeretettel emeljük köré a megfelelő környezetet…

Arra kell törekedni, hogy a gyermek mindent,

amire képes, önállóan el is végezzen.” (Maria Montessori)

 


Tari Örökzöld Óvodánk 3073 Tar, Szondy György út 156. szám alatt található. Jól megközelíthető a település minden részéről, mégis a forgalom zajától távolabb, biztonságos, szép környezetben várjuk a gyermekeket.

Intézményünk ebben az épületben 1972. év decembere óta, jelenleg 2 csoporttal működik. Óvodánkban részben osztott vegyes életkorú csoportokban a GOMBA (nagy és nagyközépsős) és a SÜNI (kis és kisközépsős) csoportban folyik a nevelőmunka, a játékos ismeretszerzés.

Az épület állaga a folyamatos karbantartásnak, az eddigi felújításoknak köszönhetően biztosítja az intézmény működését. Viszont az elavult tárgyi infrastruktúra, fejlesztésre szorul, a kötelező helységek és eszközök biztosításával a mai kor kihívásainak (pl.: energiatakarékos gazdálkodás, innováció) jobban meg tudnánk felelni. Tar Község Önkormányzatával közös célunk a pályázati lehetőségek minél átfogóbb kihasználása, mely az épület felújításának esélyét fogja növelni.

 

 

Csoportszobáink világosak, esztétikusan, célszerűen, a gyermekek igényeihez, anyagi forrásaink optimális kihasználásával, lettek berendezve.

Játszóudvarunk az utcától teljesen védett, biztonságos és sokoldalú mozgáslehetőséget biztosít a gyermekek számára. Fából készült különböző mászókák, mozgásfejlesztő eszközök, csúszdák, hinták, babaházak, homokozó elégítik ki a gyermekek mozgásigényét, fejlesztik állóképességüket és edzettségüket.

Szakmai munkánk biztosítéka, hogy a gyermekek életkorához alkalmazkodó tárgyi feltételekkel és gyermekszerető, jól képzett nyitott óvodapedagógusokkal rendelkezünk.

Az óvodapedagógusok munkáját szakképzett, a gyermekekre odafigyelő dajkák segítik. Az

1 fő konyhai kisegítőnket Tar Község Önkormányzata biztosítja.

Nevelőmunkánkat gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, logopédus segíti.

Óvodánk férőhelyeinek száma: 60 fő

2017. január 1.-én 54 fő az óvodánkba beíratott, az óvodát rendszeresen látogató gyermekek száma, mely az év folyamán még emelkedő tendenciát mutat.

Az 54 főből: 27 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek, aki óvodai csoportban, (a többi gyermekkel együtt nevelhető) integrált nevelésben részesül. szakvélemény alapján történő gyógypedagógiai ellátás mellett.

Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek száma: 13 fő.

 

Intézményünk: 6,30 órától – 16,30.-ig (napi 10 órában) tart nyitva. Figyelembe véve a szülők igényét, rugalmasan kezeljük, így a szülők munkaidejükhöz igazítjuk napi nyitva tartásunkat.

Céljaink, melyekhez az eszközöket és a módszereket igazítjuk és alkalmazzuk:

  • szeretetteljes, családias légkör kialakítása, a gyermekek érdekeinek mindenekfelett érvényre juttatása.
  • A személyiségfejlesztés a társas kapcsolatokban, az egyéni különbségeket toleráló fejlesztés.
  • A tevékenységközpontú szemlélet, mely sajátos tevékenységrendszeren közvetíti az életkornak, aktualitásoknak, környezetnek megfelelő műveltségtartalmakat.
  • A családokkal való együttműködés, szülők bevonása az óvodai életbe.

Feladatunk: a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek településen belüli teljes körű be-óvodázásával biztosítani az esélyegyenlőséget.

Egyéni, differenciált készség- és képességfejlesztés, egyénre tervezetten, a gyermek fejlődésének folyamatos nyomon követésével.

Hatékony együttműködés kialakítása a szülőkkel, valamint az óvodán kívüli társadalmi és civilszervezetekkel.

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai sikerességének záloga a megfelelő minőségű és időtartamú óvodáztatásuk. Tudatos óvodai pedagógiai munkára van szükség ahhoz, hogy a hátrányokat az óvodai neveléssel csökkenteni tudjuk.

Az ingerszegény környezetből jövő gyermekek beszédfejlesztése fontos feladatunk, melyben nagy szerepük van a beszédfejlesztő, és memória játékoknak.

A hátrányos helyzetű gyermek testi képességeik közül az állóképességük gyengébb, mint az ügyességük, mozgékonyságuk viszont feltűnően jó. A családokban a rendszeres testedzésnek nincsenek hagyományai, a célirányos, akaratlagos, szervezett és rendszeres testmozgást az óvodában ismerik meg, csakúgy, mint a testnevelést, a sporteszközöket, csapatjátékot.

Helyi Pedagógiai Programunkat Porkolábné dr. Balogh Katalin egyetemi docens nevével jelzett Komplex Prevenciós Óvodai Programra építve dolgoztuk ki. Saját programunkban fő feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség fejlesztését, az érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt, derűs légkör biztosítását, a gyermekek egyéni képességeinek figyelemmel kísérését, a lemaradásokból fakadó felzárkóztatást, különféle élményszerű tevékenységek szervezését és a tehetség kibontakoztatását.

A mozgásra, a környezettudatos magatartásra és a játékra, alapozva végezzük a pedagógiai feladatainkat. Játékos tanulással, egyéni képességfejlesztéssel  szeretnénk elérni azt, hogy óvodásaink kudarc nélkül kezdhessék el az iskolát. Napirendünkben a legtöbb időt az örömteli játékra, játékos tevékenységekre fordítjuk, biztosítjuk, hogy tevékenységekben ismerjék meg a világ sokoldalúságát, fedezzék fel sokszínűségét.

Óvodai életünk szerves részei az óvodán kívüli élménynyújtások.

Rendszeresen részt veszünk változatos, gazdag műsorokkal a falu rendezvényein, szerepet vállalva ezzel is a helyi hagyományok ápolásában. A tanulmányi séták, kirándulások, a közvetlen és tágabb környezetünk nevezetességeinek látogatása.

Kitűzött céljaink megvalósításához, hogy a gyerekek az iskolában, majd felnőttként is örömmel gondoljanak vissza ezekre az évekre maximális szeretetet, figyelmet, a gyermekek sokrétű kíváncsiságának kielégítését és sok színes játékot biztosítunk.  A közös élmények, a tevékenykedtetés közben megtanítjuk nekik játszva megismerni a világot, és megtanítjuk őket boldognak lenni, örülni és közben sok ismeretet szerezni, fejlődni.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?page_id=1186

Megszakítás