Partnerségi egyeztetés szabályai

Melléklet a 115/2016.(V.26.) Önkormányzati határozathoz

Partnerségi egyeztetés szabályai

Tar Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet 29.§.-a alapján Tar község településrendezési tervének módosítására irányuló eljárásban a partnerségi egyeztetés szabályait az alábbiakban határozza meg:

A szabályzat alkalmazási köre

(1)A nyilvánosság és közösségi ellenőrzés lehetőségének biztosítása érdekében a településfejlesztési koncepció (továbbiakban: koncepció), az integrált településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: stratégia) és a településrendezési eszközök készítését, módosítását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv) 8. § (4) bekezdése alapján a polgármester partnerségi egyeztetés útján egyezteti a településen, illetve a tervezéssel érintett területen érintett 2. § szerinti partnerekkel (a továbbiakban: partnerek).

(2)A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben TR előírásait kell figyelembe venni.

A partnerségi egyeztetésben részt vevő partnerek köre

(1) A partnerségi egyeztetésben részt vevő partner:

  1. a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
  2. b) a tari székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
  3. c) a tari székhellyel bejegyzett civil szervezet,
  4. d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába – a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 nappal – a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e.) Tar község közigazgatási területén működő közműszolgáltatók-üzemeltetők, közút kezelő (TIGÁZ,ÉMÁSZ,UPC,INVITEL, ÉRV Zrt., NHSZ, Közútkezelő Kht.)

A partnerségi egyeztetésben részt vevők tájékoztatásának módja és eszközei

(1) Az önkormányzat a településfejlesztési koncepció, stratégia és településrendezési eszköz típusától és az egyeztetési eljárás fajtájától függően az 1. mellékletben is meghatározott egyeztetési szakaszokban az érintett államigazgatási szervek részére is tájékoztatásra illetve véleményezésre bocsájtott dokumentumokat tölti fel a (2) bekezdés a) pont helyen, és teszi közzé a (2) bekezdés b) pont helyen, illetve amennyiben szükséges a (2) bekezdés c) pont szerinti helyen a partnerségi előzetes tájékoztatáshoz és a partnerségi véleményezéshez.

 

(2) Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti előzetes tájékoztatás és a véleményeztetés céljából felhívást tesz közzé,

  1. a)  a település hivatalos honlapján,
  2. b)  az önkormányzat épületében lévő hirdetőn,

Az egyeztetésben részt vevők javaslatai és véleményei közlésének módja

(1) A közzétett felhívás, tájékoztatás és véleményezésre bocsátott dokumentumok alapján a partnerek a felhívásban meghatározott határidőig – amely az államigazgatási szerveknek jogszabályban meghatározott határidőt nem haladja meg -, és módon írásos javaslatokat tehetnek, véleményt nyilváníthatnak:

  1. a) Tar Község Önkormányzatának címére (3073 Tar Szondy György út 92. ) történő megküldéssel vagy
  2. b) elektronikus levélben történő megküldéssel a felhívásban meghatározott e-mail címre, amennyiben a felhívás ilyet tartalmaz.

(2) Azt a partnert, aki az (1) bekezdés szerint közétett határidőn belül véleményt nem nyilvánított, javaslatot nem tett, a határidő leteltét követően hozzájáruló partnernek kell tekinteni, az egyeztetési további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

  1. TR szerinti tárgyalásos eljárásban, az egyezető tárgyalás vonatkozásában az eljárásban érintett partnernek azt a partnert kell tekinteni, aki az egyeztető tárgyalást megelőző partnerségi egyeztetésben jogszabályon alapuló ellenvéleményt tett.

 

A partnerségi egyeztetésben részt vevők javaslatainak és véleményeinek kezelése, dokumentálás, nyilvántartás

(1) A beérkezett vélemények tisztázása érdekében a polgármester a véleményező partnerrel meghívásos egyeztető tárgyalás keretében további egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) Azt a partnert, aki a partnerségi egyeztetés során határidőn belül véleményt nem adott, vagy adott, de a szabályszerűen megtartott meghívásos egyeztető tárgyaláson a szabályos meghívás ellenére nem vett részt, kifogást nem emelő partnernek kell tekinteni, az egyeztetés további szakaszaiban és elfogadási szakaszban egyaránt.

(3) A beérkezett véleményekkel, javaslatokkal kapcsolatos TR szerinti döntés a képviselő-testület, vagy az SZMSZ – ben meghatározott Bizottság hatásköre.

(4) Minden a partnerségi egyeztetéssel kapcsolatos jelen rendeletben nem szabályozott kérdésben a polgármester dönt a vonatkozó eljárási szabályok megtartása mellett.

 

 

Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések

Az önkormányzat az elfogadott koncepciót, stratégiát és településrendezési eszközt a kihirdetését követő 10 napon belül feltölti a település hivatalos honlapjára és kérelemre betekintést biztosít az önkormányzat épületében nyilvántartott hitelesített dokumentumokba.

Záró rendelkezések

  1. § Jelen szabályzat 2016. május 27. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Határidő: értelemszerű

Felelős: polgármester

Tar, 2016. május 26.

 

 

Turopoli Zsolt                                                                     Molnárné dr. Kontra Bernadett

polgármester                                                                                              jegyző