Önkormányzati Rendelet a Szociális tűzifa igényléséről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2020. (XI.4.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól.

Kérelemnyomtatvány a szociális tűzifa igényléshez

 Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:

  1. A rendelet célja, hatálya

1.§ (1) Tar Község Önkormányzata – Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény  3. mellékletének  I. 8. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott támogatási igényével kapcsolatban vissza nem térítendő támogatás és önrésze erejéig – a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként tűzifa támogatást nyújt, amennyiben lakását fával fűti.
(2)A rendelet hatálya kiterjed Tar közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel  rendelkező,  életvitelszerűen a településen lakó állampolgárra.
(3) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen az ingatlanban él:

  1. a) aki életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), és
  2. b) ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, és
  3. c) amely családi élete helyszínéül szolgál, és
  4. d) amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és
  5. e) amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a

    hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

2. A támogatás feltételei

2.§ (1) A képviselő-testület vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként tűzifát biztosít háztartásonként annak a személynek, aki

a.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint:
aa.) aktív korúak ellátására,
ab.) időskorúak járadékára,
ac.) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, települési támogatásra    (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesül),

b.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(2)Fentieken túl tűzifa biztosítható annak a kérelmezőnek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 375 %-át, egyedül élő, esetén az öregségi nyugdíjminimum 475 %-át.

(3)A tűzifa támogatás ugyanazon a helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül attól, hogy a lakásban hány személy lakik, illetve hány háztartás van.

(4)Figyelmen kívül hagyható az ingatlanba lakó-  vagy tartózkodási hellyel bejelentett személy,  akire vonatkozólag az ingatlan  tulajdonosa fiktiválási  kérelmet terjesztett elő.  A kérelemhez csatolni kell a bejelentésről készült jegyzőkönyvet.

3.§ (1) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, akinek ingatlana tűzifával nem fűthető, függetlenül a 2.§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén.

(2)A lakóingatlan fűtési módjával kapcsolatban a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének köztisztviselője környezettanulmány készítésére jogosult.

3. Eljárási rendelkezések

4.§ (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A kérelemhez csatolni kell a feltüntetett jövedelmeket tartalmazó igazolásokat és azt a határozatot, melyben a  megállapított ellátás, jogcím alapján kérelmező előnyben részesül.

(2)A kérelmek elbírálását a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(3) Egy személynek adható tűzifa mennyisége  háztartásonként legfeljebb 1,275  erdei m3 tűzifa.

(4) A döntést követő 30 napon belül az Önkormányzat gondoskodik a tűzifa kiszállításáról, saját költségére.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult a rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(6) A  forrás felhasználást követően benyújtott kérelmeket annak megfelelőssége esetén is el kell utasítani.

5.§ Záró rendelkezés

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. szabályait kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2021. március 31. napján hatályát veszíti.

                 Turopoli Zsolt s.k.                                           Molnárné dr. Kontra Bernadett s.k.

                   polgármester                                                                             jegyző

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=3111

Skip to content