Karácsonyfa gyűjtés 2023.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3643

Meghívó Tar Települési Agrárgazdasági Bizottság Ülésére

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3633

Tájékoztató családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények érvényesítéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiadásához

Általános tájékoztató

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 95. pontja értelmében:

Önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belüli közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Az OTÉK 105. §   (1) bekezdés szerinti lakás rendeltetési egység:

olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  

 1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
 2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
 3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
 4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A 345/2022. (IX. 9.) Korm. rendelet rendelkezései értelmében:

A R. 7/A. § (6) bek. alapján „a lakossági fogyasztó nyújtja be a hatósági bizonyítványt az egyetemes szolgáltató részére.

A bizonyítvány kiállítására az ügyfél nyilatkozata alapján kerül sor.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Ha a fentiek alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Ügyfelek adatainak felvétele az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályos kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679. sz. rendeletben (GDPR) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakra figyelemmel történt.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtható:

 • Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltség (3070 Tar, Szondy György út 92)
 • Az elektronikus ügyintézés az alábbi címen lehetséges: Hivatali kapu neve: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal, Hivatalai kapu rövid neve: PMHSZP; KRID azonosítója: 109178990

 

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem nyomtatvány letöltése, Microsoft Word formátumban

Hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem nyomtatvány letöltése, Adobe PDF formátumban

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3595

Tájékoztató a lakossági barnakőszén igény előzetes felmérésével kapcsolatos teendőkről

Tájékoztató a lakossági barnakőszén igény előzetes felmérésével kapcsolatos teendőkről

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Ennek érdekében az önkormányzatokon keresztül felmérés indul, hogy településünkön hány háztartásban van széntüzelésre alkalmas fűtőberendezés, és ezek mekkora mennyiségű barnakőszenet igényelnének.

Az igényfelmérés során az önkormányzatok összesített adatokat rögzítenek: az igényt jelző háztartások száma és a barnakőszén összesített mennyisége – mázsában kifejezve  tekintetében.

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vonatkozó rendelkezése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
 • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
 • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Kérjük, hogy a mellékelt igényfelmérési nyomtatványt kitöltve legkésőbb 2022. szeptember 29-ig személyesen a hivatal tari kirendeltségén (3073 Tar, Szondy Gy. u. 92.) leadni, vagy a titkarsag@tarkozseg.hu e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

Igénybejelentő Microsoft Word formátumban

Igénybejelentő PDF formátumban

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3591

Szüreti felvonulás 2022.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3588

Falunapi programok 2022.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3585

Filmvetítés Taron

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3582

Iskolakezdési és óvodakezdési támogatás tájékoztató

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3539

I. FOKOZATÚ VÍZKORLÁTOZÁS A HASZNOSI ELLÁTÁSI KÖRZET ÉRINTETT TELEPÜLÉSEIN

Tisztelt Felhasználók!

Az extrém csapadékhiányra, illetve a hőség miatt várható jelentős fogyasztásnövekedésre tekintettel, az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. a település egyeztetett, hatályos vízkorlátozási tervében foglaltak alapján, hivatkozással a vonatkozó jogszabályi előírásra is, kérte egyes települések önkormányzatait, hogy az ivóvízfogyasztási korlátozó intézkedések I. fokozatának bevezetéséről gondoskodjanak annak érdekében, hogy az ivóvízellátás továbbra is folyamatosan biztosított legyen.

Az érintett települések:

Pásztó, Pásztó-Mátrakeresztes, Pásztó-Hasznos, Tar, Jobbágyi, Szurdokpüspöki, Kisbágyon, Ecseg, Csécse, Kozárd, Buják, Bér, Cserhátszentiván, Bokor, Kutasó, Alsótold, Felsőtold, Garáb, Szirák, Egyházasdengeleg, Erdőkürt, Erdőtarcsa, Héhalom, Kálló, Mátraszőlős, Palotás, Szarvasgede

Felhívjuk a Tisztelt Felhasználók figyelmét, hogy I. korlátozási fokozatban

 • Tilos a kertek, parkok tömlős és árasztásos locsolása, a gépkocsik tömlős mosása.
 • Tilos a házi medencék, gyűjtő tartályok ivóvízzel történő töltése.
 • Az üzemi fogyasztók (évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget felhasználók) – a ki-emelt intézmények kivételével – napi ivóvíz-vételezésüket 10 %-kal kötelesek csökkenteni.
 • Az üzemi fogyasztó kategóriába nem tartozó közületek, és intézmények – a kiemelt intézményeket kivéve – fogyasztása az előző év tárgyhavi fogyasztást nem haladhatja meg.
 • Közutak locsolása, mosása tilos.

Kérjük, hogy a korlátozási előírásokban foglaltak mellett az egyéb tevékenységek körében is körültekintően, takarékosan gazdálkodjanak az ivóvízzel, hogy az ellátás biztonsága minél tovább fenntartható legyen.

Természetesen Társaságunk is igyekszik mindent megtenni az ellátásbiztonság fenntartása érdekében, kiemelt figyelmet fordítva az esetleges hálózati meghibásodások javításának gyorsaságára, illetve szükség szerint az ivóvízellátás alternatív módontörténő biztosítására.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Tisztelettel: ÉRV. Zrt.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3523

KÍMÉLJÜK KÖZÖSEN VÍZBÁZISAINKAT! Az ÉRV. Zrt. tájékoztató levele a tudatos vízfelhasználásról

TISZTELT FELHASZNÁLÓK!

Az ellátásbiztonság fenntartása érdekében lehetőség szerint kerüljék el az egyidejű, nagy mennyiségű vízvételezést, mint az öntözés és a medencetöltés.

A kánikulai időszakban tapasztalható növekvő ivóvízfelhasználásnak kis része a közvetlen lakossági ivóvízcélú felhasználás, a közműves ivóvíz döntő hányadának felhasználása háztartási és öntözési célú.

Locsolás céljából lehetőség szerint gyűjtött esővizet használjanak, és ahőségriasztás időtartama alatt lehetőség szerint szüneteltessék a locsolást, gépjárműmosást, házi úszómedence-töltést a közműves ivóvízellátó rendszerből, és javasolt az érintett időszakban a kommunális ivóvízrendszerre kapcsolt automata locsolóberendezések leállítása is.

Együttműködésüket valamennyi Felhasználó ellátásbiztonsága érdekében ezúton is köszönjük!

Társaságunk a vízbázisok kímélete érdekében általános figyelemfelhívó tájékoztatást is közzétett honlapján.

https://www.ervzrt.hu/lakossagi-tajekoztatok/egy-csepp-figyelem-mert-minden-csepp-szamit/

TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

Az adott cikk linkje: https://www.tarkozseg.hu/?p=3520

Megszakítás