Pályázati felhívás, 3078 Bátonyterenye, Mátyás Király út 16. sz. alatti ingatlan értékesítésére

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2092

Pályázati felhívás szakmai vezetői feladatok ellátására

Pályázati felhívás

1. Az ajánlatkérő neve:                     Tar Község Önkormányzata
Címe:                                      3073 Tar Szondy György út 92.
Telefon/fax szám:                   06-32-470-777/06-32-470-444
Képviselő:                               Turopoli Zsolt polgármester

2. Beszerzés tárgya: A TOP-5.3.1-16-NG1-2017-00003 azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése a Zagyva mentén” című projekt keretében szakmai vezetői feladatok ellátása

3. Minőségi és teljesítési követelmények:

 • A projekttel kapcsolatos tevékenységek felügyelete;
 • A berendezések, eszközök, szolgáltatások beszerzésének koordinálása;
 • A pályázathoz kapcsolódó szakmai folyamatok felügyelete, ellenőrzése, beleértve a közbeszerzési eljárásokban való részvétel, a projekt megvalósítás folyamatainak dokumentálása, az előírt nyilvántartások vezetése, dokumentálása;
 • A projekthez kapcsolódó értekezleteken, vagy konzultációkon való részvétel;
 • Pályázati jelentések (szakmai beszámolók) előkészítése, kért dokumentációk ellenőrzése a Közreműködő Szervezet részére történő megküldés előtt, együttműködés azok ellenőrzése során;
 • Kapcsolattartás a projekt során a Közreműködő Szervezet kapcsolattartásra kijelölt munkatársaival;
 • Záró beszámoló elkészítésében való aktív részvétel;
 • A projekthez kapcsolódó szakmai vezetői kapcsolatok teljes körű ellátása.

4. A szerződés meghatározása: Magánszemély megbízási szerződés, munkaidő heti 10 óra

5. A szerződés időtartama:A projekt záró időpontjáig (hatályos szerződés szerint 2021.04.30) tartó határozott idejű munkaviszony. Ajánlatkérő kötelező rendelkezésre állást ír elő továbbá a projekt pénzügyi zárásáig (hatályos szerződés szerint 2021.07.29)

6. A teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye (3073 Tar Szondy György út 92.)

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Ajánlatkérő előleget nem fizet. A díjazás a projekt előrehaladásával összhangban, havi ütemezéssel történik.

8. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok: Kérjük, hogy a felhívás mellékletei mellé csatolja aláírt önéletrajzát.

10. Az ajánlattétel benyújtási határideje: 2018. november 30., 10:00

11. Az ajánlattétel benyújtásának címe: 3073 Tar Szondy György út 92.

12. Az ajánlattétel benyújtásának módja: Az ajánlattétel benyújtásának módja: postai úton (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy személyesen (3073 Tar Szondy György út 92.) vagy elektronikusan (titkarsag@tarkozseg.hu).

13. A beérkezett ajánlatok elbírálás szempontjai: legalacsonyabb vállalási ár

14. Az ajánlat elbírálásának várható határideje: soron következő Képviselő-testületi ülés

15. Az ajánlattétellel kapcsolatos egyéb információk:

a) Az ajánlattétel díjmentes/díjköteles: Díjmentes

b) Az ajánlatot két példánybankell benyújtani, megjelölve az eredetiés másolatipéldányt. Eltérő tartalom esetén az eredetipéldány tartalma az irányadó. Az oldalakat (üreseket nem) sorszámozni és szignóznikell.

Az e-mail-en beadott ajánlatok esetében az eredeti és másolati példány nem releváns.

Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlattéli felhívás nem jár szerződéskötési kötelezettséggel az ajánlatkérő számára (Ptk. 6.74. § (2) bekezdés) és a döntéshozó eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást. 

Tájékoztatjuk, hogy a Beszerzési Szabályzat értelmében eredménytelen a beszerzési eljárás, ha:

 • nem nyújtottak be ajánlatot (nincs ajánlat),
 • csak az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtottak be ajánlatot,
 • az ajánlattevők egyike sem felel meg az ajánlati felhívásban foglalt feltételeknek,
 • egyik ajánlattevő sem, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlattevő sem tett – az ajánlattevő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő ajánlatot,
 • nem a felkért ajánlattevők nyújtották be az ajánlatot.

Tar, 2018. november 22.

Turopoli Zsolt
polgármester

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2085

Az ÉRV Zrt. ügyéntézéssel kapcsolatos tájékoztatója

TISZTELT FELHASZNÁLÓINK!

Stratégiai célkitűzéseinkkel összhangban arra törekszünk, hogy a Felhasználók érdekeit szem előtt tartva az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. működését és informatikai rendszereit folyamatosan fejlesszük. A többi regionális víziközmű-szolgáltató tevékenységével való összehangolás érdekében több olyan fejlesztés is folyamatban van, amely érinti a Tisztelt Felhasználókat is. Ezen változásokról az alábbiak szerint nyújtunk rövid tájékoztatást. (Bővebben: a www.ervzrt.hu weboldalunkon tájékozódhatnak.) 

KÖSZÖNJÜK FELHASZNÁLÓINK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT! TISZTELETTEL: ÉRV. ZRT.

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2026

21. sz. főút IV – Ideiglenes forgalomterelés Mátraverebélyen és Tari csomópont megnyitás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy várhatóan a 21-es úton a mai nap folyamán (2018.10.17-től) a Tari csomópont megnyitásra kerül a forgalom előtt és holnaptól (2018.10.18-tól) a 39+000 – 39+500 km sz. között Mátraverebélyen a meglévő 21. sz. főút pályájának bontási és a bal pálya építési munkái miatt ideiglenes forgalomkorlátozást vezetünk be a mellékelt terv szerint . A kétirányú folyamatos forgalom biztosítva lesz a 21-es úton.

Tervszám: 2018/51., F-1 Helyszínrajz

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2024

Tájékoztató a kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

Tájékoztatóa kutak vízjogi üzemeltetési/fennmaradási, létesítési és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

 • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy réteg vízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészletvagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
 • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,és
 • nem gazdasági célú vízigény.

Az említettektől eltérő egyéb vízi létesítmények engedélyezését az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság végzi.

I. Vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízi létesítményekre – az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény rendelkezése szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alólabban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-igfennmaradási engedélyt kér.

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

 • A vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (2. számú melléklet)
 • Adatlap (ásott vagy fúrt kút) 
 • Helyszínrajz 
 • Fúrt kút esetében: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. 
 • 5000 Ft értékű illetékbélyeg

II. Vízjogi létesítési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

 • A vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó csatolt minta szerinti kitöltött kérelem nyomtatvány (3. számú melléklet)
 • Kérelem mellékletét képező adatlap (ásott vagy fúrt kút) 
 • Helyszínrajz 
 • Fúrt kút esetében:
 • A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása. 
 • 5000 Ft értékű illetékbélyeg

III. Vízjogi megszüntetési engedély

A jegyzői engedélyezési eljáráshoz benyújtandó:

 • A vízjogi fennmaradási engedélyre vonatkozó csatolt minta szerint kitöltött kérelem nyomtatvány (4. számú melléklet)
 • Helyszínrajz
 • Fúrt kút esetén: A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésének való megfelelés igazolása.
 • 5000 Ft értékű illetékbélyeg

Molnárné dr. Kontra Bernadett
jegyző

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2021

Adventi koncert Taron

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2018

21. sz. főút IV – Ideiglenes forgalomterelés 36+600 – 38+600 km sz. között

Tájékoztatjuk Önöket, hogy várhatóan 2018.10.17-től a 36+600 – 38+600 km sz. között a meglévő 21. sz. főút jobb pályájának bontási és építési munkái miatt ideiglenes forgalomkorlátozást vezetünk be. A kétirányú folyamatos forgalom biztosítva lesz a bal pályán.

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=2015

21. sz. főút IV – Ideiglenes forgalomterelés 39+000 – 39+500 km sz. között

Tájékoztatjuk Önöket, hogy várhatóan 2018.10.11-től a 39+000 – 39+500 km sz. között Mátraverebélyen a meglévő 21. sz. főút pályájának bontási és a bal pálya építési munkái miatt ideiglenes forgalomkorlátozást vezetünk be. A kétirányú folyamatos forgalom biztosítva lesz.

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=1998

21. sz. főút IV – Ideiglenes forgalomterelés 36+700 – 36+900 km sz. között

Tájékoztatjuk Önöket, hogy várhatóan 2018.09.18-tól a 36+700 – 36+900 km sz. között a meglévő 21. sz. főút pályájának bontási és a bal pálya építési munkái miatt ideiglenes forgalomkorlátozást vezetünk be. A kétirányú folyamatos forgalom biztosítva lesz.

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=1977

Hirdetmény a téli rezsicsökkentési támogatásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben. Csak az kaphat azonban támogatást, aki még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is tesz. Az igény jogosultságát a katasztrófavédelem is ellenőrizheti.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető a www.tarkozseg.hu honlapon, vagy a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének szociális ügyintézőjénél (3073 Tar, Szondy György út 92.). Az igénybejelentő lapokat személyesen, vagy postai úton a Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal Tari Kirendeltségének  címére szíveskedjenek eljuttatni.

Az igénybejelentés végső határideje: 2018. október 15.

Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére továbbítjuk további intézkedés céljából.

Tar, 2018. augusztus 6.

                                                                                                      Tar Község Önkormányzata

Az adott cikk linkje: http://www.tarkozseg.hu/?p=1930